image_alt

informacja publiczna

10. 08. 2017 17:47
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 10 sierpień 2017 21:07

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie na platformie ePUAP: /ZDZiT/SkrytkaESP.

 1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl Instrukcja dotycząca zakładania konta
 2. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do ZDZiT w Olsztynie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

10. 08. 2017 17:43
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 11 sierpień 2017 21:54

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej CRIP;
 • została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu, do jakiego wniosek jest kierowany;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej ‒ formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (poczta tradycyjna/elektroniczna, odbiór osobisty).

Wniosek można przekazać do ZDZiT w jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZDZiT (adres j.w.);
 • przesłać na numer fax: 89 544 31 13.

ZDZiT nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Termin i forma udzielania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, ZDZiT powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZDZiT uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy ZDZiT w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. ZDZiT może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, ZDZiT powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronach internetowych Urzędu, pod warunkiem podania dokładnego źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji oraz poinformowania Urzędu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jednocześnie informujemy, że ZDZiT nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych na stronach internetowych Urzędu informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
10. 08. 2017 17:39
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 13 marzec 2019 09:07

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy (i innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnieniu podlegają informacje publiczne o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
 • majątku publicznym.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Udostępnianie informacji publicznych na wniosek:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy) jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawca zostaje poinformowany, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O wysokości opłaty informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do ZDZiT w jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: ...
 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZDZiT (adres j.w.);
 • przesłać na numer fax:89 544 31 13;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /ZDZiT/SkrytkaESP
Nadrzędna kategoria: informacja publiczna
10. 05. 2019 13:10
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 10 maj 2019 13:10

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. składające się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) zestawienia zmian w funduszu,

4) informacji dodatkowej,

5) załączników od nr 9 do nr 28.

Do pobrania: plik A, plik B

Nadrzędna kategoria: informacja publiczna
14. 01. 2020 11:12
Autorstwa: Katarzyna Michałowska
Poprawiono: 14 styczeń 2020 11:20

Podkategorie

Umorzenia...