image_alt

Nabór na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

w praca
04. 04. 2012 11:53
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 12:43

Nabór na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

Pełna treś ogłoszenie do pobrania i wglądu w formacie PDF: Ogłoszenie o naborze podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych ZKM.pdf

 

Wersja HTML ogłoszenia:

 

DYREKTOR ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓRNA STANOWISKO

PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

1 etat

II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

1. Kompleksowe prowadzenie sekretariatu, w tym między innymi:

a) przyjmowanie pism z zewnątrz, segregacja, prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej w książce podawczej oraz przygotowanie do wglądu i dekretacji Dyrektora,

b) przekazywanie pism komórkom organizacyjnym,

c) wysyłanie pism i prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej,

d) obsługiwanie centrali telefonicznej, kserokopiarki oraz pozostałych urządzeń biurowych,

e) udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych ZKM w Olsztynie.

2. Prowadzenie kalendarza  kierownictwa ZKM Olsztyn poprzez ustalanie i organizowanie spotkań, podróży służbowych i konferencji oraz pilnowanie, aby wszystko przebiegało zgodnie z ustalonym planem,

3. Tworzenie informacji poprzez pisanie, redagowanie, formatowanie i edytowanie tekstów, listów, danych i wykresów dla kierownictwa ZKM w Olsztynie lub klienta,

4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, ewidencji druków ścisłego zarachowania, ewidencji pieczęci i likwidacja nieważnych,

5. Ewidencjonowanie i znakowanie środków trwałych i wyposażenia,

6. Prowadzenie rozchodów jednorazowych biletów komunikacji miejskiej przeznaczonych na wyjazdy służbowe,

7. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i administrowaniem obiektami ZKM w Olsztynie,

8. Zamawianie prasy codziennej, periodyków, dzienników urzędowych, pieczątek, druków, wszelkich aktów prawnych.

9. Nadzór nad obsługą transportową ZKM w Olsztynie w tym ewidencjonowanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych.

III. KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE:

1) Wykształcenie:

a) średnie: administracyjne, ekonomiczne, techniczne i co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku – preferowany staż pracy lub staż absolwencki w jednostkach administracji publicznej       lub

b) wyższe: administracyjne, ekonomiczne, techniczne i co najmniej 1 roczny staż pracy na podobnym stanowisku - preferowany staż pracy lub staż absolwencki w jednostkach administracji publicznej.

2) Znajomość:

a) Kodeksu postępowania administracyjnego,

b) Statutu ZKM w Olsztynie,

c) Ustawy o finansach publicznych,

d) Ustawy prawo zamówień publicznych,  

3) Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office, a w szczególności programy Excel, Word oraz urządzeń biurowych.

 

IV. KWALIFIKACJE DODATKOWE

1) znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)

V. UMIEJĘTNOŚCI

1. Zdolność logicznego i jasnego redagowania tekstów i pism.

2. Komunikatywność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy, wnikliwość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

3. Znajomość podstawowych zasad pracy w wewnętrznej sieci komputerowej.

4. Znajomość specjalistycznych programów komputerowych wspomagających pracę.
5. Umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania zaufania.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 

1) CV.

2) List motywacyjny.

3) Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia lub referencje).

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

8) Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska podinspektora  ds. administracyjno-gospodarczych

 

VII.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Komunikacji Miejskiej (pok. nr 5) lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach do dnia 16 kwietnia 2012  na adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej 10-170 Olsztyn ul. Gietkowska 9i z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-gospodarczych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”.

Dokumenty, które wpłyną po tym dniu nie będą rozpatrywane.

VIII.INNE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora ZKM w Olsztynie ul. Gietkowska 9i, tel. 89-537-22-00.

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

Wska%u017Anik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM w Olsztynie kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.