image_alt

ponowne wykorzystywanie informacji

10. 08. 2017 17:43
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 11 sierpień 2017 21:54

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej CRIP;
 • została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu, do jakiego wniosek jest kierowany;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej ‒ formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (poczta tradycyjna/elektroniczna, odbiór osobisty).

Wniosek można przekazać do ZDZiT w jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZDZiT (adres j.w.);
 • przesłać na numer fax: 89 544 31 13.

ZDZiT nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Termin i forma udzielania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, ZDZiT powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZDZiT uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy ZDZiT w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. ZDZiT może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, ZDZiT powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronach internetowych Urzędu, pod warunkiem podania dokładnego źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji oraz poinformowania Urzędu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jednocześnie informujemy, że ZDZiT nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych na stronach internetowych Urzędu informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.