image_alt

inne

w inne
24. 03. 2020 12:12
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 24 marzec 2020 12:20
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (dalej zwany ZDZiT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej ZDZiT.

Data publikacji strony internetowej: 24.03.2020 Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.03.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-24 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 544 31 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolii:
  ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn - Jedno wejście od parkingu przy ul. Knosały znajdującego się między hotelem i Wydziałekm Komunikacji. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem. Brak podjazdów i windy na piętro I i II
  ul. Feliksa Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn - Jedno wejście od ul. Szrajbera. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem. Brak podjazdów i windy na piętro I i II
  Al. Wojska Polskiego 30 B, 10-229 Olsztyn - Jedno wejście od Al. Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu i windy. Brak podjazdów i windy na piętro I
  ul. Dąbrowszczaków 33, 10-543 Olsztyn - Jedno wejście od ul. Dąbrowszczaków Do wejścia prowadzą schody z podjazdem. Brak podjazdów i windy na piętro I i II
  ul. Franciszka Sarnowskiego 9, 10-115 Olsztyn - Jedno wejście od ul. Sarnowskiego, Brak podjazdów i windy na piętro I i II
 2. Przy budynkach:
  ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn
  ul. Feliksa Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn
  Al. Wojska Polskiego 30 B, 10-229 Olsztyn
  ul. Dąbrowszczaków 33, 10-543 Olsztyn
  znajdują się parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Franciszka Sarnowskiego 9
 3. Do wszystkich budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W żadnym z budynków nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 6. W budynku przy ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, w godzinach pracy urzędu,dostępna jest osoba przeszkolona do posługiwania się polskim językiem migowym.
w inne
07. 11. 2018 07:53
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 07 listopad 2018 10:57

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (zwanym dalej ZDZiT) z siedzibą w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, tel: 895443111, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZDZiT możliwy jest pod numerem tel. nr. 895443169 lub adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu:  
  a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDZiT; 
  b. realizacji umów zawartych z kontrahentami ZDZiT;
  c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

 

Pobierz: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w inne
10. 08. 2017 18:16
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 31 styczeń 2020 12:12

 (00 48) 89 544 31 11

   

10-015 OLSZTYN, UL. KNOSAŁY 3/5 B
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 3 89 544 31 00  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SEKRETARIAT 101 89 544 31 01  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z-CA DYREKTORA DS. UTRZYMANIA 103 89 544 31 04  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GŁÓWNY KSIĘGOWY 202 89 544 31 06  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 104,105,107 89 544 31 20  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ OCZYSZCZANIA DRÓG I ZIELENI 106,107,110 89 544 31 30  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 1,4,5 89 544 31 40  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW 109 89 544 31 77  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 206,207,210 89 544 31 80  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU 208,209 89 544 31 86  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ WINDYKACJI 205,211 89 544 31 50  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ODSZKODOWANIA 212 89 544 31 95  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. MEDIÓW I PROMOCJI 102 89 544 31 12  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI 8 89 544 31 15  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY 200,203 89 544 31 93  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. KADR I SZKOLEŃ 212 89 544 31 07  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZESPÓŁ DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 204 89 544 31 18  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 8 89 544 31 69  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP 106 89 544 31 11  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KASA 3 89 544 31 44  
FAX   89 544 31 13  
10-007 OLSZTYN, UL. SZRAJBERA 9/10
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH  114 89 544 31 76  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW  105,106,112 89 544 31 77  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ EWIDENCJI INFRASTRUKTURY I UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  211,215 89 544 32 00  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI I NADZORU  108,109,110 89 544 32 80  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ INŻYNIERII RUCHU I OŚWIETLENIA  201,207 89 544 32 70  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I OŚWIETLENIA  202,203 89 544 32 73  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM  103,104 89 544 32 75  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM (5:00-21:00)  103,104 89 544 31 70  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ DS. ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej

 214 89 544 32 94 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Umieszczanie obiektów (np. kioski, schody) oraz zajęcia na prawach wyłączności (np.ogródki, handel), dzierżawa parkingów  214 89 544 32 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reklamy - wydawanie zezwoleń  205 89 544 32 93  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Reklamy - postęowania dotyczące umieszczania reklam bez zezwoleń  210 89 544 32 97  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  208,209 89 544 32 60  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10-015 OLSZTYN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 30 B, BUDYNEK I
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
WYDZIAŁ ZIELENI  4,6 89 544 32 30  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WYDZIAŁ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW  2,3 89 544 32 40  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10-015 OLSZTYN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 30 B, BUDYNEK II
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
LAS MIEJSKI   89 544 32 37  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11-041 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 33
WYDZIAŁ POKÓJ TELEFON E-MAIL
TARGOWISKA MIEJSKIE    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik   89 650 05 36  
Specjaliści  

89 650 05 37

89 650 05 38

 
WYDZIAŁ SPRZEDAŻY I KONTROLI BILETÓW  

89 650 05 39

89 650 05 40

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10-310 OLSZTYN, UL. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ 65
DYSPOZYTOR AKCJA ZIMA   89 526 06 25  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
       

w inne
10. 08. 2017 14:07
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 04 styczeń 2019 11:28

 

ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE

 Adresy: ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn
ul. Feliksa Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn
Al. Wojska Polskiego 30 B, 10-229 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 33, 10-543 Olsztyn
ul. Franciszka Sarnowskiego 9, 10-115 Olsztyn
NIP: 739-38-51-186
REGON: 281358034
Telefon: 89 544 31 11 
FAX: 89 544 31 13 
Godziny pracy: od poniedziału do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): /zdzit_olsztyn/skrytka
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rzecznik prasowy: 89 544 31 12 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspekt Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w inne
13. 12. 2013 13:25
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:44

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie na platformie ePUAP


1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl Instrukcja dotycząca zakładania konta
2. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejd%u017A do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do ZDZiT w Olsztynie:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

w inne
17. 06. 2013 13:35
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:44

 

WITAMY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDU DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE

 

oficjalna strona internetowa i rozkłady jazdy:

www.zdzit.olsztyn.eu

 

Adres:

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

ul. Knosały 3/5 B

10-015 Olsztyn

Telefon:

89 544 31 11

FAX:
89 544 31 13
Godziny pracy:

pn-pt 7:00-15:00

NIP:

739-38-51-186

REGON:

281358034

w inne
17. 09. 2012 16:32
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:00

ZKM w miesiącu maju przystąpił do prac związanych z opracowaniem planu transportowego poprzez zebranie materiałów niezbędnych do jego opracowania. Efektem prac jest projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027. 

czytaj więcej
w inne
18. 07. 2011 14:38
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:44

Aby ubiegać się o bilet miesięczny dużej rodziny należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie wypełniony i podpisany wniosek.

Wniosek o wydanie Biletu Miesięcznego Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie Biletu Miesięcznego Dużej Rodziny

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Podpisane zdjęcia (jeżeli wniosek składany jest po raz pierwszy).
 2. Kopie dowodów tożsamości w przypadku rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Kopie legitymacji szkolnych w przypadku dzieci w wieku szkolnym.
 4. Kopie aktów urodzenia w przypadku dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
 5. W przypadku rodzin zastępczych kopię postanowienia sądu lub umowy z Prezydentem o ustanowienie rodziny zastępczej.
 6. W przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie MOPS lub rodzinnego domu dziecka.

 

Podczas składania wniosku należy okazać oryginały wymienionych dokumentów.

 

Alternatywnie, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, status dużej rodziny może zostać potwierdzony na wymienionym wyżej wniosku przez MOPS lub stosownym zaświadczeniem wydanym przez MOPS zawierającym imiona i nazwiska członków rodziny oraz daty ich urodzenia.

 

Wniosek o wydanie biletu dużej rodziny rozpatrywany jest w terminie 7 dni od jego złożenia wraz z załącznikami.

 

We wniosku należy podać, w którym POK zostaną odebrane bilety miesięczne dużej rodziny.

 

Bliższe informacje pod nr telefonu (89) 537 22 13

w inne
11. 07. 2011 12:11
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:44

Zmiana zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób - przewozy regularne specjalne
wniosek o zmianę zezwolenia specjalnego

(Dotyczyprzewo%u017Aników, którzy chcą zmienić dotychczasowe warunki wykonywania przewozu osób regularnych specjalnych)

Wymagane dokumenty

1.wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
2. licencja
3. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
4. proponowany rozkład  jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podany w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy
5. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną  i przystankami 
6. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi 
(oryginały do wglądu)

Opłaty w zł:

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % wartości zezwolenia.

Za wydanie wypisu przy zmianie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5 % wartości zezwolenia.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie

10-170 Olsztyn ul. Gietkowska 9 i, sekretariat

 

Termin załatwienia sprawy: 

30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, z pó%u017An. zm.)

2.      Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r.  w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczeniem informacji dotyczącej rozkładu jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. Nr 12, poz. 79

3.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144, poz. 1519)

4.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726)

5.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pó%u017An. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzje.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.