image_alt

Trzyletnia dzierżawa słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna na lata 2016-2019

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
19. 05. 2016 13:00
Autorstwa: Ościłowski Marcin
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

KOMUNIKAT

Zarząd, Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na:

Trzyletnią dzierżawę słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna"

 

 

 

Wadium:2.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert:najwyższa cena - 100%
Czas trwania dzierżawy:01.07.2016-30.06.2019
Termin związania ofertą:21 dni

Materiały przetargowe można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej ZDZiT: www.zdzit.olsztyn.eu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń” lub w wersji papierowej w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 (pok. 204 lub 205).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 tel. 89 544 32 96 lub 89 544 32 93.
Oferty należy złożyć do dnia 14 czerwca 2016r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Knosały 3/5 B, pok. nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2016r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGUalt

załącznik nr 1 - WYKAZ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCHalt

załącznik nr 2 - UMOWA DZIERŻAWYalt

załącznik nr 3 - wzór protokółu zdawczo-odbiorczegoalt

załącznik nr 4 - formularz ofertowyalt

Odpowied%u017A na pytania do specyfikacji warunków przetargualt

Wybór ofertyalt