image_alt

Trzyletnia dzierżawa słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna na lata 2017 - 2020

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
23. 02. 2017 09:09
Autorstwa: Ościłowski Marcin
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:40

KOMUNIKAT
Zarząd, Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na:
Trzyletnią dzierżawę słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna"

 

Wadium:2.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert:najwyższa cena - 100%
Czas trwania dzierżawy:01.05.2017-30.04.2020
Termin związania ofertą:21 dni


Materiały przetargowe można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej ZDZiT: www.zdzit.olsztyn.euw Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń” lub w wersji papierowej w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 (pok. 204 lub 205).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 tel. 89 544 32 96 lub 89 544 32 93.
Oferty należy złożyć do dnia 15 marca 2017r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta  Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Knosały 3/5 B, pok. nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2017r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10.
 
Dyrektor ZDZIT w Olsztynie

WARUNKI PRZETARGUalt
załącznik nr 1 - WYKAZ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCHalt
załącznik nr 2 - UMOWA DZIERŻAWYalt
załącznik nr 3 - wzór protokółu zdawczo-odbiorczegoalt
załącznik nr 4 - formularz ofertowyalt
Wynik przetargu
alt