logo BIP

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Logo ZDZIT Olsztyn

Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy (i innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnieniu podlegają informacje publiczne o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
 • majątku publicznym.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Udostępnianie informacji publicznych na wniosek:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy) jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawca zostaje poinformowany, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O wysokości opłaty informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do ZDZiT w jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: ...
 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZDZiT (adres j.w.);
 • przesłać na numer fax:89 544 31 13;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: pr@zdzit.olsztyn.eu lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /ZDZiT/SkrytkaESP
Skip to content