logo BIP

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Logo ZDZIT Olsztyn

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.zdzit.olsztyn.eu

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
bip.zdzit.olsztyn.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2023-08-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-08-25.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-08-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-08-25.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Rafał Rogowski,

bok@zdzit.olsztyn.eu
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

89 544 31 00
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie:

 1. Budynek przy ul. Knosły 3/5B – siedziba
 2. Lokal przy ul. Szrajbera 9/10
 3. Lokal przy ul. Wyzwolenia 2/8
 4. Lokal przy ul. Dąbrowszczaków 33
 5. Budynek przy ul. Wojska Polskiego 30 B

Na budynkach przy ul. Knosały 3/5B, ul. Szrajbera 9/10, ul. Dąbrowszczaków 33,
ul. Wojska Polskiego 30 B  znajdują się zewnętrzne tablice informacyjne. Ponadto wewnątrz budynków znajdują się tablice informacyjne wraz z numerami pięter i pokoi zajmowanych przez Urząd. W siedzibie Zarządu na poziomie parteru znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK), którego pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku.

Zarząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

We wszystkich lokalizacjach Zarządu ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji w każdej lokalizacji/na każdym piętrze budynku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zarząd nie zapewnia usługi tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.

Budynek przy ul. Knosły 3/5B – siedziba

 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością dostępne są w strefie płatnego parkowania, jedno w bezpośrednim sąsiedztwie budynku,
 • główne wejście do budynku znajduje się na parterze i jest wyposażone w podjazd,
 • obok drzwi znajdujących się po lewej stronie wejścia znajduje się dodatkowo domofon,
 • na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK),
 • Wydziały Zarządu znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • brak dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

Lokal przy ul. Szrajbera 9/10

 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością dostępne są w strefie płatnego parkowania, brak wyznaczonych miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie budynku,
 • główne wejście do budynku znajduje się na parterze i jest wyposażone w podjazd,
 • obok drzwi znajdujących się po prawej stronie wejścia znajduje się dodatkowo domofon,
 • Wydziały Zarządu znajdują się na pierwszym i drugim piętrze,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • brak dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

 

Lokal przy ul. Wyzwolenia 2/8

 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością dostępne są w strefie płatnego parkowania,
 • główne wejście do budynku znajduje się na parterze i nie jest wyposażone w podjazd,
 • przy głównych drzwiach wejścia znajduje się dodatkowo domofon,
 • Wydziały Zarządu znajdują się na poddaszu (trzecie piętro),
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • brak dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

 

Lokal przy ul. Dąbrowszczaków 33

 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością dostępne są w strefie płatnego parkowania,
 • główne wejście do budynku znajduje się na parterze i nie jest wyposażone w podjazd,
 • przy głównych drzwiach wejścia znajduje się dodatkowo domofon,
 • Wydziały Zarządu znajdują się na 1 piętrze,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • brak dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 30 B

 • miejsca parkingowe dla dostępne na terenie budynku poprzez wjazd przez główną bramę wjazdową usytuowaną po lewej stronie od budynku,
 • główne wejście do budynku znajduje się na parterze i nie jest wyposażone w podjazd,
 • Wydziały Zarządu znajdują się na 1 i 2 piętrze,
 • w budynku nie ma windy,
 • w budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • brak dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami;

 

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

AkcjaOsobaDataGodzina
Dodanie dokumentu:Serwis2023-06-28 16:57
Ostatnie zmiany:Serwis2023-08-2809:07
Skip to content