logo BIP

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Logo ZDZIT Olsztyn

RODO – INFORMACJE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie (zwanym dalej ZDZiT) z siedzibą w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, tel: 895443111, mail: bok@zdzit.olsztyn.eu.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZDZiT możliwy jest pod adresem email : iod@zdzit.olsztyn.eu.

3.      Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZDZiT;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami ZDZiT;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu.

6.      Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

AkcjaOsobaDataGodzina
Dodanie dokumentu:Serwis2023-06-28 16:56
Ostatnie zmiany:Serwis2023-08-2809:10
Skip to content